jiné/kino

Český videosalon 2012, Zlaté slunce 2012

  • Od: Čtvrtek 14. 6. 2012 8:00
  • Do: Pátek 15. 6. 2012 0:00
Český videosalon 2012, Zlaté slunce 2012

Český videosalon 2012 Celo­státní sou­těž nepro­fe­si­o­nální fil­mové tvorby (CSNFT) je vyvr­cho­le­ním dění v oboru v daném roce. Poslá­ním sou­těže je při­spět k roz­voji oboru for­mou porov­nání umě­lecké úrovně filmů v celé ČR. Sou­těž si klade za cíl rov­něž pro­pa­go­vat výsledky tvorby nepro­fe­si­o­nál­ního filmu a videa před veřej­ností v jed­not­li­vých mediích. Zlaté slunce 2012 Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru školních filmů v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností v jednotlivých mediích. Do celostátního kola v Ústí nad Orlicí je možné se nominovat prostřednictvím účasti na krajském postupovém kole, která se konají po celé republice.

Fotogalerie