je/libo/divadlo

Mladá scéna / Zakončení přehlídky

  • Datum: Neděle 26. 6. 2011
  • Začátek: 11:30
Mladá scéna / Zakončení přehlídky

Mladá scéna 2011 je kon­ci­po­vána jako celo­státní pře­hlídka stře­do­škol­ských a dal­ších mla­dých diva­del­ních sou­borů, umož­ňu­jící setkání, pre­zen­taci a kon­fron­taci jejich práce.